May 8, 2018

Curso de rumano

Alfabeto rumano
Índice
Apéndices
 • Abreviaturas
 • Cronología
------------------------------
Lección 1: El alfabeto
Mayúscula, Minúscula / Majusculă, Minusculă


El alfabeto rumano / Alfabetul românesc

A [a]
 • an [an]: año
Ă [ə], ă căciulă 
 • apă [apə]: agua
 [ɨ], â (cu) circumflex, se pronuncia como u con una sonrisa
 • mână [mɨnə]: mano
B [b]
 • bani [bani]: dinero
C [c
 • casă [kasə]: casa
Ce [ch]
 • centru [chentru]: centro
Ci [ch]
 • cinema [chinema]: cine
Ch [qu]
 • chinez [quinez]: chino
D [d]
 • deget [déyet]: dedo
E [e]
 • bere [bere]: cerveza
F [f]
 • foc [foc]: fuego
G [g
 • gură [gurə]: boca 
Ge [y
 • german [yerman]: alemán 
Gi [y
 • girafă [yirafə]: jirafa
Gh [g]
 • ghid [guid]: guía
H [j 
 • hotel [jotel]: hotel 
I [i], la i final se pronuncia muy suave  
 • pui [pui]: pollo 
Î [ɨ], î (cu) circumflex, se pronuncia como u con una sonrisa 
 • în [ɨn]: en
J [y 
 • joc [yoc]: juego
K [k 
 • kilometru [kilometru]: kilómetro 
L [l 
 • lapte [lapte]: leche  
M [m 
 • mamă [mamə]: madre
N [n 
 • nas [nas]: nariz
O [o 
 • ochi [oqui]: ojo 
P [p 
 • papă [papə]: padre  
R [r  
 • radio [radio]: radio
S [s 
 • sală [salə]: sala
Ş [sh], s cu codiţă  
 • oraş [orash]: ciudad
T [s]  
 • tată [tatə]: padre  
Ţ [ts], t cu codiţă  
 • ţară [tsarə]: país 
U [u] 
 • număr [numər]: número
V [v 
 • vin [vin]: vino 
W [u 
 • stewardesă [stiuardesə]: azafata
X [x 
 • taxi [taxi]: taxi 
Y [i 
 • yoga [ioga]: yoga 
Z [z], como un zumbido  
 • zero [zero]: cero 
La â se usa en el interior de palabra y la î al principio y final de palabra.
------------------------------
Lección 2: Los números

Los números
Número cardinal / numeral cardinal

1 – 10 
 • unu / uno 
 • 2 doi / dos 
 • 3 trei / tres 
 • 4 patru / cuatro 
 • 5 cinci / cinco 
 • 6 şase / seis 
 • 7 şapte / siete 
 • 8 opt / ocho 
 • 9 nouă / nueve 
 • 10 zece / diez
11 – 20 
 • 11 unsprezece / once
 • 12 doisprezece / doce
 • 13 treisprezece / trece
 • 14 paisprezece / catorce
 • 15 cincisprezece / quince
 • 16 şaisprezece / dieciséis
 • 17 şaptesprezece / diecisiete
 • 18 optsprezece / dieciocho
 • 19 nouăsprezece / diecinueve
 • 20 douăzeci / veinte
21 – 90 
 • 21 douăzeci şi unu / veintiuno 
 • 30 treizeci / treinta 
 • 40 patruzeci / cuarenta 
 • 50 cincizeci / cincuenta 
 • 60 şaizeci / sesenta 
 • 70 şaptezeci / setenta 
 • 80 optzeci / ochenta 
 • 90 nouăzeci / noventa
100 – 900 
 • 100 o sută / cien 
 • 101 o sută unu / ciento uno 
 • 200 do sute / doscientos 
 • 300 trei sute / trescientos 
1.000 
 • 1.000 o mie / mil 
 • 1.100 o mie o sută / mil cien 
 • 2.000 două mii / dos mil 
 • 10.000 zece mii / diez mil 
 • 100.000 o sută de mii / cien mil 
 • 1.000.000 un milion / un millón
 • 1.000.000.000 un miliard / mil millones
Número ordinal / numeral ordinal
 •  primul / primero 
 •  al doilea / segundo 
 •  al treilea / tercero 
 •  al patrulea / cuarto 
 •  al cincilea / quinto 
 •  al şaselea / sexto 
 •  al şaptelea / séptimo 
 •  al optulea / octavo 
 •  al nouălea / noveno 
 • 10º al zecelea / décimo
 • ultim / último
------------------------------
Lección 3: La clase

Saludo / salut
 • salutbună / hola
 • bună ziua / buenos días, buenas tardes
 • noapte bună / buenas noches 
 • la revedere adiós, hasta luego
 • adio / (el) adiós
 • pa / cha
Qué / ce
 • ce faci¿qué tal?, ¿cómo estás? 
 • ce mai¿qué más?
 • bine bien
 • foarte bine muy bien
 • rău mal
 • aşa şi-aşa regular 
 • dar tu¿y tú?
 • cum aşa? / ¿cómo así? 
Cortesía / curtoazie
 • mulţumesc gracias
 • mulţumesc mult / muchas gracias
 • pentru puţin / de nada
 • te rog / por favor
 • pardon, mă scuzi / perdón, excusa
 • îmi pare rău / lo siento
 • bine ai venit / bienvenido
 • sosire cu bine / bienvenida
 • despărţire despedida
Cómo / cum 
 • cum te numeşti?, cum te cheamă? ¿cómo te llamas?  
 • mă numesc Ionmă cheamă Ion me llamo Juan
Quién / cine 
 • cine este¿quién es?  
Familia / familie
 • copil (? / alb.) / niño
 • fată niña
 • frate / hermano
 • mamă / madre, mamá 
 • papă / papá 
 • părinţi / padres
 • soră hermana 
 • tată / 
  padre
 • tati / papi
Masculino, Femenino / masculinfemenin

     –ă
 • prieten (esl.) / amigo
 • prietenă / amiga
Singular, Plural / singularplural

     –
 • anani / año, años
 • prietenprieteni amigo, amigos
 • salutsalutări saludo, saludos
     –e
 • casăcase casa, casas
 • fatăfete chica, chicas
 • numărnumer/ número, números 
 • prietenăprietene amiga, amigas
Persona / persoană 
 • cântăreţ, cântărăţă / cantante 
 • dentistdentistă / dentista 
 • director, directoare / director, directora 
 • doctordoctoriţă / doctordoctora 
 • locuitor, locuitoare / vecino, vecina
 • muncitormuncitoare / trabajadortrabajadora 
 • prietenprietenă / amigo, amiga 
 • profesor, profesoară / profesor, profesora 
 • regeregină / reyreina 
 • scriitorscriitoare / escritorescritora 
 • studentstudentă / estudiante 
 • ţăran, ţărancă / campesino, campesina 
 • ţigan, ţigan gitano 
 • vânzătorvânzătoare / vendedorvendedora 
Nacionalidad / naţionalitate
 • american, americancă americano, americana 
 • chinezchinezoaică chino, china
 • columbiancolumbiană colombiano, colombiana 
 • englezenglezoaică inglés, inglesa 
 • germangermană / alemán, alemana  
 • olandezolandeză holandés, holandesa 
 • românromână / rumano, rumana
 • spaniolspaniolă / español, española 
da
 • vorbeşti limba română¿hablas rumano? 
 • da, vorbesc limba română / sí, hablo rumano.
 • nu vorbesc limba română / no, no hablo rumano.
 • nu vorbesc bine limba română / no hablo bien rumano.
Clase / clasă
 • ce înseamnă? / ¿qué significa? 
 • cum se spune/ ¿cómo se dice? 
 • cum se pronunţa¿cómo se pronuncia?
 • cum se scrie/ ¿cómo se escribe? 
Escuela / şcoa
 • carte / libro 
 • creion / lápiz 
 • cuvântcuvinte (lat. convento) / palabra, palabras
  · de bază / básico 
  · dificil / difícil 
  · uşor (lat. hueso) / fácil
 • dicţionar / diccionario
 • exemplu / ejemplo  
  · de exemplu / por ejemplo 
 • hârtie / papel 
 • întrebare / pregunta 
 • lecţie / lección 
 • limbă / lengua 
  · 
  limba engleză inglés
  · 
  limba română / rumano 
  · 
  limba spaniolă / español
 • pix (ing. marca registrada) / bolígrafo 
 • ţară (lat. tierra) / país 
Frasefrază
 • adică o sea 
 • dacă / si 
 • dar / pero 
 • nici / ni 
 • sau / o 
 • şi / y 
Pronombre personal / Pronume personal
 • eu / yo 
 • tu / tú 
 • dumneavoastră / usted 
 • el [iel/ él 
 • ea [iea/ ella 
 • noi / nosotros, nosotras 
 • voi / ustedes 
 • ei [iei] / ellos
 • ele [iele/ ellas 
Ser, Estar / a fi
 • sunt / soy, estoy 
 • esţi / eres, estás 
 • sunteţi / (usted) es, está 
 • este / (él) es, está  
 • suntem / somos, estamos 
 • sunteţi / (ustedes) son, están 
 • sunt / (ellos) son, están 
Hablar vorbi 
 • a asculta / escuchar 
 • a auzi / oír 
 • chema llamarse 
 • a cunoaşte / conocer
 • a însemna / significar
 • a înţelege / entender
 • am înţeles / entiendo
 • nu înţeles / no entiendo
 • a întreba / preguntar
 • a se întreba / preguntarse
 • a învăţa / aprender
 • a învăţa pe de rost aprender de memoria 
 • a numi llamarse 
 • pronunţa / pronunciar 
 • a răspunde / responder 
 • a scrie / escribir 
 • a silabisi / deletrear
 • a spune / decir 
 • a sţi / saber 
 • vorbi / hablar 
 • a zice / decir 
Emergencia / emergenţă
 • ajutor ayuda
 • atenţie cuidado
 • pericol peligro
Expresión expresie 
 • a da un exemplu bun / dar buen ejemplo 
 • a ura bun-venit dar la bienvenida
 • a da o lecţie cuiva / dar una lección 
 • a vinde castraveţi la grădinar / enseñar al papá a hacer hijos 
 • a vorbi peltic hablar a media lengua 
Proverbio Proverb
 • vorbeşti de lup şi lupul la uşă hablando del rey de Roma y él que se asoma 
------------------------------
Lección 4: El tiempo

Cuándo când 
 • când este¿cuándo es? 
 • de când desde cuándo 
 • până când hasta cuándo 
¿Qué día es? ce zi este 
 • luni / lunes 
 • marţi / martes 
 • miercuri / miércoles 
 • joi / jueves 
 • vineri / viernes 
 • sâmbătă / sábado 
 • duminică / domingo 
¿Qué mes es? ce lună este 
 • ianuarie / enero 
 • februarie / febrero 
 • martie / marzo 
 • aprilie / abril 
 • mai / mayo 
 • iunie / junio 
 • iulie / julio 
 • august / agosto
 • septembrie / septiembre 
 • octombrie / octubre 
 • noiembrie / noviembre 
 • decembrie / diciembre 
¿qué fecha estamos? în ce dată suntem 
 • dată / fecha 
¿Qué hora es? cât e ceasul?  
 • e oră unu / ¿es la una? 
 • e oră două / son las dos 
¿A qué hora? / la ce oră?  
 • la oră unu / a la una 
Reloj / cea
 • jumătate / medio 
 • jumătate de oră media hora 
 • minut / minuto 
 • oră / hora, en punto 
 • secundă / segundo 
 • sfert / cuarto 
Tiempo / timp 
 • acum / ahora 
 • alaltăieri / anteayer
 • amiază / mediodía 
 • an / año 
 • aseară / anoche 
 • azi / hoy 
 • azi dimineaţa / esta mañana
 • deja / ya 
 • deseară / esta noche 
 • devreme / temprano 
 • dimineaţă / mañana, por la mañana 
 • după / después 
 • după ce / después de
 • după-amiază / tarde 
 • ieri / ayer 
 • încă todavía 
 • lună / mes 
 • mâine / mañana 
  · pe mâine hasta mañana
 • mereu / siempre
 • miezul nopţii / medianoche 
 • moment / momento
  · în acest moment / en este momento 
 • niciodată / nunca 
 • noapte / noche 
 • noaptea por la noche 
 • poimâine pasado mañana 
 • prânz (lat.) / mediodía 
 • săptămâna semana 
 • săptămână aceasta esta semana
 • săptămâna trecută semana pasada
 • săptămâna viitoare próxima semana 
 • seară por la noche 
 • secol / siglo 
 • sfarşit de săptămâna fin de semana
 • târziu / tarde 
 • timp / tiempo 
 • următor / próximo 
  · trenul următor próximo tren 
 • următoar dată próxima vez 
 • viitor / próximo 
 • ziuă / día 
Expresión expresie
 • alta zi otro día
 • în timp a tiempo 
 • în tempul / durante  
 • în timp ce / mientras
 • între timp mientras tanto 
 • prea târziu  / muy tarde 
Verbo / Verb
 • a aştepta / esperar 
 • întâmpla / pasar, suceder 
 • a sosi / llegar  
 • a spera / esperar 
 • succeda pasar, suceder
Proverbio Proverb
 • A sosit momentul. / Llegó el momento 
 • Nu lăsa pe mâine ce poţi face astăzi. / No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
  ------------------------------
  Lección 5: El cuerpo humano 

  Cómo / cum 
  • cum te simţi¿cómo estás?
  Cuerpo / corp  
  • braţbraţe / brazobrazos 
  • burtă (serb.) / barriga 
  • buzăbuz/ labiolabios 
  • cap / cabeza 
   · cap sau pajură cara o sello 
  • cur / culo (vulgar) 
  • degetdeget/ dedodedos 
  • dintedinţi / diente, dientes 
  • faţa / cara 
  • fund, funduri / nalga, nalgas 
  • gambă / pierna
  • gând (húng.) pensamiento
  • genunchi / rodilla 
  • gură / boca
  • limbălimb/ lengua, lenguas
   · gurile rele las malas lenguas 
  • mână, in/ manomanos 
  • nas / nariz 
  • ochiochi/ ojoojos
  • păr / pelo 
   · perişor / pelito 
  • piciorpicioare / pie, pierna / pies, piernas 
  • pizdă / vulva (vulgar)
  • pulă / polla (vulgar
  • urecheurech/ oreja, orejas
  Vida viaţă 
  • boală (esl.) / enfermedad
  • durere / dolor
  • grijă cuidado
  • febră / fiebre 
  • infecţie / infección 
  • mătreaţă (lat. matriz) / caspa 
  • moarte muerte  
  • naştere nacimiento   
  • rănă (esl.) / herida
  • sănătate / salud, sanidad 
  • tuse / tos 
  • vindecare / cura
  Vivir trăi 
  • a avea / tener 
  • a durea / doler
  • a îmbolnăvi enfermar 
  • a îmbrăţişa / abrazar 
  • a infecta infectar
  • a muri morir 
  • a se naşte / nacer 
  • a putea / poder
  • a răni herir 
  • a trebuie deber 
  • a trebuie  tener que 
  • a tuşi toser 
  • a vindeca curar  
  Vivo viu  
  • bolnav (búlg.) / enfermo 
  • a dureros / doloroso
  • infecţios infeccioso 
  • mort muerto 
  • rănit herido 
  • sănătatos sano  
  Pensar gândi 
  • a-şi aduci aminti recordar
  • a-şi aminti acordarse
  • a duci / acordar 
  • a uita / olvidar, olvidarse 
  Expresión expresie 
  • a-i lasă gură / hacerse agua la boca 
   ·
   îmi lasă gură apă se me hace agua la boca 
  • a rămâne cu gură căscată / quedarse con la boca abierta 
  • a tăcea din gură / callarse la boca 
   · 
   taci din gură cállate la boca 
  Proverbio Proverb
  • Ochii care nu se văd se uită. / Ojos que no ven, corazón que no siente. 
   ------------------------------
   Lección 6: La ciudad 

   Dónde unde 
   • unde eşti¿dónde estás? 
   • unde mergi¿a dónde vas? 
        De dónde de unde
   • de unde vii¿de dónde vienes?
   Qué clase de / ce fel de
   • ce fel de loc este¿qué clase de lugar es?
   Ciudad / oraş
   • biserică / iglesia 
   • centru / centro 
   • cinematograf / cine 
   • clădire / edificio 
   • gară (fr.) / estación 
   • hotel / hotel 
   • piaţă / plaza
   • restaurant / restaurante 
   • stradă / calle
   Transporte / transport
   • avion / avión 
   • bicicletă / bicicleta
   • autobuz / bus
   • maşină / carro 
   • motocicletă / moto 
   • taxi / taxi 
   • tramvai / tranvía 
   • tren / tren 
   Posición Poziţionare
   • dreaptă / derecha 
   • la dreaptă  / a la derecha 
   • stângă / izquierda 
    · stâng izquierdo (adj) 
   • la stângă / a la izquierda
   Lugar loc 
   • acolo / allá 
   • aici / aquí 
   • aproape / casi 
   • asupra / acerca 
   • atunci / entonces 
   • circa / casi 
   • departe / lejos  
   • dincolo de / más allá 
   • la / a
   • la dreaptă  / a la derecha
   • la stângă / a la izquierda
   • pe / a
   • pe jos a pie 
   • pe / en
   • pe stradă en la calle 
   Verbo / Verb
   • a ajunge / llegar 
   • a ajunge acasă llegar a casa 
   • a apuca / coger, tomar 
   • a călători / viajar 
    · 
    călătorie viaje 
   • a duci ir en 
   • întoarce / volver 
   • a se întoarce volverse 
   • a lua / coger, tomar 
   • a merge / ir 
   • a merge la ir a 
   • a merge pentru ir por 
   • pierde / perder 
   • a prinde / coger, tomar 
   • a sta / estar
   • traversa pasar, atravesar
   • trece pasar, atravesar
   • a urca / subir 
   • a se urca subirse 
   • a veni / venir 
    · vino cu mine / ven conmigo 
   ------------------------------
   Lección 7: La casa 

   Casa casă  
   • baie / baño 
   • casă casa
    · acasă 
    en casa 
   • duş / ducha
   • etaj / piso
   • fereastră / ventana 
   • perete / pared 
   • poartă / puerta 
   • sală / sala
   • toaleta / baño
   • uşă / puerta  
   Mueble, muebles mobilămobilier 
   • canapea / sofá 
   • dulap (tur.) / armario
   • masă / mesa 
   • scaun / silla  
   • sofa / sofá 
   Cosa, cosas / lucrulucruri
   • cheie / llave 
   • cheie franceză / llave inglesa 
   Característica / caracteristică
   • curat / limpio 
   • deschis abierto 
   • închis cerrado
   • murdar / sucio 
   Puesto / loc
   • afară / afuera
   • contra / contra 
   • cu / con 
   • cu mine conmigo 
   • cu tine contigo 
   • de / de, desde 
   • deasupra / encima 
   • despre / de 
   • din / de, desde 
   • după / según 
   • fără / sin 
   • împrejur / alrededor
   • în / de 
   • în față / adelante, delante, enfrente  
   • în jos hacia abajo
   • în jur / alrededor 
   • în spate / detrás 
   • în spatele detrás de
   • înainte / adelante, antes, delante, enfrente   
   • înapoi / atrás 
   • înăuntru / adentro, dentro 
   • între / entre 
   • jos abajo
   • la / en 
   • lângă al lado 
   • mai jos / más abajo  
   • nicăeri en ninguna parte
   • ori unde por todas partes 
   • până / hasta 
   • pentru / para 
   • pe / en, sobre 
    · pe masă en la mesa 
    · pe perete en la pared 
   • prin / por, a través de
   • prin spate / por detrás 
   • sub / abajo, bajo, debajo 
   • sus / arriba 
   • peste / dentro
   • spre / hacia 
   Vivir / locui
   • a se aşeza / sentarse
   • a deschide / abrir
   • a închide / cerrar 
   • a ieşi / salir 
   • a lăsa / dejar 
   • păstra (búlg.) / guardar 
   • a rămâne / quedar 
   Expresión expresie
   • a lăsa mă-n pace déjame en paz 
   • arunca banii pe fereastră / echar la casa por la ventana 
   ------------------------------ 
   Lección 8: La cocina
   • ce vrei¿qué quieres? 
   Cocina / bucătărie
   • sticlă (esl.) / botella
   • bucătar (lat. bocado) / cocinero 
   • bucătăreasă cocinera 
   • cupă / copa 
   • farfurie (tur.) / plato 
   • ceaşcă (esl.) / taza  
   • ceşcuţă / tacita
   • pahar (húng.) / vaso 
   Cubierto tacâm
   • cuţit / cuchillo
   • furculiţă / tenedor 
   • lingură / cuchara
   Comida / mâncare 
   • apă / agua 
   • ardei ← arder / pimiento, pimentón 
   • bere / cerveza 
   • brânză (cel.) / queso 
   • cafea / café
   • căpşună (lat. cabeza) / fresa 
   • cârnăcior / salchicha 
   • carne / carne 
   • cartof (ale.) / papa 
   • ceai (ch.) / té 
   • ciupercă (húng.) / champiñón 
   • fragă / fresa 
   • lapte / leche 
   • miere / miel 
   • ououă / huevohuevos 
   • pâine / pan 
   • piper / pimienta 
   • portocală (epónimo) / naranja 
   • suc / jugo 
   • şuncă (germ.) / jamón
   • ulei / aceite 
   • unt / mantequilla 
   • vin / vino 
   Verbo / Verb
   • a arde / quemar
   • a bea / beber, tomar
   • a găti (? / alb.) / cocinar 
   • gusta / gustar 
   • a mânca (lat. masticar) / comer 
   • a vrea / querer 
   Salud / noroc
   • noroc salud
   • soartănoroc suerte
   • fel suerte
   • la fel / también 
   ------------------------------
   Lección 9: La ropa

   Qué / ce
   • ce este¿qué es? 
   • ce asta¿qué es esto?
   Porque / pentru 
   • care / cuál, que 
   Cuál, Que /  
   • care / cuál, que 
   Cómo / cum 
   • cum se face¿cómo se hace?
   Ropa / îmbrăcăminte
   • adidas (epónimo) / tenis 
   • buzunar (gr.) / bolsillo 
   • cămaşă / camisa
   • chiloţi (fr. culo) / calzones, pantaloncillos 
   • fular (fr.) / bufanda 
   • gheată (it.) / bota 
   • îmbrăcăminte / vestido 
   • jerseu (ing. epónimo) / saco, suéter 
   • maiou (fr.) / camiseta 
   • haină (tur. / esl.) / chaqueta 
   • ochelari / gafas 
   • ochelari de soare gafas de sol 
   • pantalon / pantalón 
   • pantof / zapato 
   • pulover (ing.) / saco, suéter
   • sanda / sandalia 
   • şoseta  (fr.) / media 
   • tricou (fr.) / camiseta 
   Color / culoare
   • alb / blanco 
   • albastru / azul 
   • castaniu / castaño, café 
   • galben / amarillo
   • gri / gris 
   • maro / marrón, café 
   • negru / negro 
   • portocaliu (epónimo) / naranja 
   • roşu / rojo 
   • roz / rosado 
   • verde / verde 
   • violet / morado, violeta 
   Vestir / îmbrăca 
   • a dezbrăca desvestir 
   • a se dezbrăca / desvestirse 
   • îmbrăca / vestir 
   • a se îmbrăca  / vestirse 
   • pune / poner 
   • a-şi pune ponerse 
   Vestido / îmbrăcat 
   • îmbrăcat / vestido 
   ------------------------------
   Lección 10: La naturaleza 

   ¿Qué estación es? ce anotimp este 
   • primăvară / primavera 
   • vară / verano 
   • toamnă / otoño 
   • iarnă / invierno 
    Tiempo devreme
    • anotimp / estación 
    • climă / clima 
    Temperatura temperatură
    • cald / caliente  
    • rece frío 
    Tierra / pământ
    • aer / aire 
    • astru / astro 
    • cer / cielo 
    • lună / luna
    • natură / naturaleza 
    • pământ (lat. pavimento) / tierra
    • piatră / piedra 
    • rocă / roca 
    • spaţiu / espacio 
    • stea / estrella 
    Mineral mineral
    • auru / oro 
    • argint / plata 
    • cupru / cobre 
    • fier / hierro
    Metal metal
    • bronz / bronce 
    Animal / animal
    • armăsar (lat.) / garañón 
    • câine / perro 
    • cal caballo 
     · calăre 
     a caballo 
    • iepure / conejo 
     · iepuraş conejito 
    • găină / gallina 
    • măgar (gr.) / burro 
    • pisică / gato 
    • porumbel / paloma 
    • pui / pollo 
     · puişor pollito 
    • raţă (? / alb.) /  pato
     · răţuşcă patito  
    • şoarece / ratón
     · şoricel ratoncito 
    Planta / plantă 
    • lalea (tur.) / tulipán 
    • trandafir (gr.) / rosa 
    Verbo / Verb
    • a înfierbânta calentar 
    • a se înfierbânta calentarse 
    • răci enfriar 
    • a se răci enfriarse
    Expresión expresie
    • a fi în al nouălea cer / estar en el séptimo cielo 
    • porumbelul a placat / se me fue la paloma 
    ------------------------------
    Lección 11: La tienda

    Cuánto  
    • cât costă¿cuánto cuesta? 
    • cât vă datorez¿cuánto le debo? 
    Cantidad cantitate
    • mai más
    • mult / mucho
    Tamaño mârimecalibru
    • lung / largo
    • mare / grande
    • mic / pequeño
    • scurt / corto
    Medida măsură
    • centimetru / centímetro 
    • metru / metro 
    Negocionegoţ
    • succes éxito
    • succes / buena suerte
    Tienda / cort
    • acord acuerdo 
    • bacșíș / propina 
    • bani / dinero 
    • bani lichizi / dinero en efectivo 
    • ciubuc / propina 
    • nota de plată / cuenta 
    • rabat / descuento 
    • reducere / descuento 
    • valoare / valor 
    Precio / preţ
    • avariat / dañado 
    • bogat / rico 
    • complet / completo 
    • gata / listo 
    • ieftin / caro 
    • perfect / perfecto 
    • sărac / pobre
    • scump / barato
    • suficient / suficiente 
    Comprar / a cumpăra
    • a avea / tener 
    • a trebuie  tener que 
    • a trebuie deber
    • a cumpăra / comprar  
    • cumpărare compra 
    • a da / dar 
    • datora deber 
    • închiria / alquilar
    • chirie alquiler 
    • se închiriază se alquila 
    • a restituia întoarce / devolver 
    • a lucra / trabajar 
    • munci (esl. ) / trabajar  
    • lucrumuncă trabajo  
    • lucratormuncitor trabajador 
    • plăti / pagar 
    • plătă pago 
    • schimba / cambiar  
    • a se schimba cambiarse 
    • schimbare cambio 
    • a vinde / vender 
    • se vinde / se vende 
    Expresión expresie
    • nu tot ce zboară se mănâncă / no todo lo que brilla es oro 
    • a se pune de acord / ponerse de acuerdo 
    ------------------------------
    Lección 12: La fiesta 
    • la mulţi ani feliz cumpleaños
    Fiesta / pretrecere
    • afecţiunafecto, cariño 
    • bârfă / chisme 
    • chibrit / fósforo 
    • crăciun / navidad 
    • dragoste / amor 
    • dungă / línea 
    • glumă / broma, chiste 
    • îmbrăţişare / abrazo
    • iubire / amor  
    • noroc / salud 
    • peliculă / película 
    • linie / línea 
    • lună de miere luna de miel 
    • scuză disculpa, excusa  
    • ţigară / cigarrillo 
    • ziua de naștere / cumpleaños 
    Característica / caracteristică
    • amabil / amable
    • bârfitor / chismoso 
    • bun / bueno 
    • bun de nimic bueno para nada 
    • dragdragă / queridoquerida 
    • drăguţ / bonito
    • fierbinte / caliente 
    • glumeţ / chistoso
    • gras / gordo 
    • hazliu / divertido 
    • înalt / alto 
    • leneş / perezoso 
    • lenevie / pereza 
    • nebum / loco 
    • ocupat / ocupado
    • plăcut / agradable
    • rău / malo 
    • slab / delgado, flaco 
    • urât / feo 
    esc
    • bărbătesc / masculino 
    • femeiesc / femenino
    • ţăranesc / campesino 
    • ţigănesc gitano
    ic
    • mic / bajo 
    • scheletic / esquelético
    • simpatic / simpático 
    it
    • cinstit / honesto 
    • deosebit / diferente 
    • diferit / diferente 
    • fericit / feliz 
    • liniştit / tranquilo
    • obosit / cansado
    • plictisit / aburrido
    os
    • bolnăvicios / morboso
    • bucuros / morboso
    • frumos / hermoso  
    • afectuos / afectuoso, cariñoso  
    Estar / stai 
    • esti obosit¿estás cansado? 
    Verbo / Verb
    • a bucura alegrar
    • a se bucura alegrarse
    • mă bucur me alegro
    • mă bucur să te văd me alegro de verte
    • a conversa / conversar 
    • delecta / disfrutar 
    • a aduce / traer 
    • a duci dorul / extrañar
    • a se despărţ/ despedirse 
    • dispune / disfrutar 
    • a duce / llevar  
    • a fluiera / silbar 
    • fluierat silbido 
    • fuma / fumar 
    • fumatul interzis prohibido fumar 
    • a glumi / bromear
    • a îmbrăţişa / abrazar 
    • înfierbânta / calentar 
     ·
     a se înfierbânta calentarse 
     · sunt fierbinte estoy caliente 
     · eşti înfierbântat? / ¿estás caliente? 
    • a iubi querer, amar 
    • plăcea / placer 
    • prezenta / presentar 
    • profita / disfrutar 
    • a râde / reír 
    • a saluta / saludar 
    • scuza excusar, disculpar 
    • a se scuza disculparse, excusars
    • a suna / llamar 
    • a tăcea / callar  
    Expresión expresie 
    • estar de mal genio / a fi prost dispus
    • montar una película / a se da în spectacol 
    • reírse para sus adentros râde în sinea lui
    ------------------------------
    Verbo / Verb

    Conjugación 1 (–a)

    Comer / a mânca
    • mănânc / como
    • mănânci / comes
    • mănâncă / come
    • mâncăm / comemos
    • mâncaţi / comen
    • mănân / comen
    Dar / a da
    • dau / doy
    • dai / das
    •  / da
    • dăm / damos
    • daţi / dan
    • dau / dan
    Escuchar / a asculta
    • ascult / escucho
    • asculţi / escuchas
    • ascultă / escucha
    • ascultăm / escuchamos
    • ascultaţi / escuchan
    • ascultă / escuchan
    Esperar / a aştepta
    • aştept / espero
    • aştepţi / esperas
    • aşteaptă / espera
    • aşteptăm / esperamos
    • aşteptaţi / esperan
    • aşteaptă / esperan
    Fumarfuma 
    • fumez / fumo
    • fumezi / fumas
    • fumează / fuma
    • fumăm / fumamos
    • fumaţi / fuman
    • fumează / fuman
    Llamar / a suna
    • sun / llamo
    • suni / llamas
    • sună / llama
    • sunăm / llamamos
    • sunaţi / llaman
    • sună / llaman
    Trabajara lucra
    • lucrez / trabajo
    • lucrezi / trabajas
    • lucrează / trabaja
    • lucrăm / trabajamos
    • lucraţi / trabajan
    • lucrează / trabajan
    Conjugación 2 (–ea)

    Beber  / a bea
    • beau / bebo
    • bei / bebes
    • beă / bebe
    • bem / bebemos
    • beţi / beben
    • beau / beben
    Haber a avea
    • am / he
    • ai / has
    • are / ha
    • avem / hemos
    • aveţi / han
    • au / han
    Poder a putea
    • pot / puedo
    • poţi / puedes
    • poate / puede 
    • potem / podemos 
    • puteţi / pueden
    • pot / pueden
    Querer a vrea
    • vreau / quiero
    • vrei / quieres
    • vrea quiere
    • vrem / queremos 
    • vreţi / quieren
    • vor / quieren
    Tener a avea
    • am / tengo
    • ai / tienes
    • are / tiene
    • avem / tenemos
    • aveţi / tienen
    • au / tienen
    Ver a vedea 
    • văd / veo
    • vezi / ves
    • vede / ve
    • vedem / vemos
    • vedeţi / ven
    • văd / ven
    Conjugación 3 (–e)

    Creer a crede
    • cred / creo
    • crezi / crees
    • crede / cree
    • credem / creemos
    • credeţi / creen
    • cred / creen
    Escribir / a scrie
    • scriu / escribo
    • scrii / escribe
    • scrie / escribes
    • scriem / escribimos
    • scrieţi / escriben
    • scriu / escriben
    Hacer a face
    • fac / hago
    • faci / haces
    • face / hace
    • facem / hacemos
    • faceţi / hacen
    • fac / hacen
    Ira merge
    • merg / voy
    • mergi / vas
    • merge / va
    • mergem / vamos
    • mergeţi / van
    • merg / van
    Conjugación 4 (–i)

    Cocinar /a găti
    • gătesc/ cocino
    • găteşti / cocinas
    • găteşte / cocina
    • gătim / cocinamos
    • gătiţi / cocinan
    • gătesc / cocinan
    Hablar a vorbi 
    • vorbesc / hablo
    • vorbeşti / hablas
    • vorbeşte / habla
    • vorbim / hablamos
    • vorbiţi / hablan
    • vorbesc / hablan
    Llamarse a numi 
    • mă numesc / me llamo 
    • te numeşti / te llamas 
    • se numeşte / se llama 
    • noi ne numim / nos llamamos 
    • voi vă numiţi / se llaman 
    • ei se numesc / se llaman 
    Oír / a auzi
    • aud / oigo
    • auzi / oyes
    • aude / oye
    • auzim / oímos
    • auziiţi / oyen
    • aud / oyen
    Pensar / a gândi
    • gândesc / pienso 
    • gândeşti / piensas
    • gândeşte / piensa
    • gândim / pensamos
    • gândiţi / piensan
    • gândesc / piensan
    Venir / a veni
    • vin / vengo
    • vii / vienes
    • vine / viene
    • venim / venimos
    • veniţi / vienen
    • vin / vienen
    Vivir trăi
    • trăiesc / vivo
    • trăieşti / vives
    • trăieşte / vive
    • trăim / vivimos
    • trăiţi / viven
    • trăiesc / vivo
    Vivir en / a locui 
    • locuiesc / vivo
    • locuieşti / vives
    • locuieşte / vive
    • locuim / vivimos
    • locuiţi  / viven
    • locuiesc / viven
    ------------------------------
    Abreviaturas Abrevieri
    • adj: adjetivo
    • alb.: albanés
    • ale.: alemán
    • búlg.: búlgaro
    • cel.: celta
    • ch.: chino
    • esl.: eslavo
    • fr.: francés
    • germ.: germánico
    • gr.: griego
    • húng.: húngaro
    • ing.: inglés
    • it.: italiano
    • lat.: latín
    • serb.: serbio
    • tur.: turco
    ------------------------------
    GEOGRAFÍA
    Rumania 
    • 42.000Rumania, país de Europa del Este, capital Bucarest
    ------------------------------
    Mar / 1 mar
    Mar Negro
    • 800: mar Negro (Rumania
    ------------------------------
    Río / 2 ríos
    Danubio
    • 5000: río Danubio, Transilvania (Rumania)
    Dniéster 
    • 5000: río Dniéster (Moldavia)
     Criş
     • 5000río Criş (Kőrös en húngaro), Transilvania (Rumania)
     ------------------------------
     Región / 3 regiones 
     Rumania 
     • 5000: Moldavia (Rumania)
     • 5000Transilvania (Rumania)
     • 5000: Valaquia (Rumania)
     ------------------------------
     CRONOLOGÍA
     Homínidos
     Hombre
     • 42.000AninaCaraș-Severin (Rumania) / EB 
     • 42.000cromañón, hombre moderno europeo, cavernícola, hombre de las cavernas (Homo sapiens)
     Cultura / 3 culturas
     Pueblo / 17 pueblos 
     • 2000: traciospueblo indoeuropeo balcánico / EB (–2000) / LAR (–2000)
     • 800: germanospueblo euroasiático
     • 700: escitas, pueblo indoeuropeo iranio
     • 650: griegospueblo indoeuropeo balcánico
     • 600: getaspueblo indoeuropeo balcánico 
     • 522: persas, pueblo indoeuropeo iranio / LAR (522
     • 400: celtaspueblo indoeuropeo germano 
     • 350: daciospueblo indoeuropeo balcánico 
     • 250: romanospueblo indoeuropeo latino
     • 271: godospueblo indoeuropeo germano 
     • 300: visigodospueblo indoeuropeo germano 
     • 300: hunospueblo mongol
     • 700: eslavospueblo indoeuropeo germano 
     • 1348: gitanospueblo indoeuropeo indio
     • 1400: turcospueblo mongol 
     Ciudad / 2 ciudades 
     Personaje
     • 370Alarico I, rey visigodo de Peuce (370–410)
     ------------------------------
     Hombre
     Juan de Anina (Homo sapiens)
     ------------------------------
     Agricultura
     Agricultura
     • 5000: agricultura
     • 5000: semitas, pueblo afroasiático (cultura cucuteni)
     • 5000Cucuteni, región de Moldavia (Rumania 
     ------------------------------
     Cerámica
     Venus
     Cultura Starčevo–Kőrös–Criș
     Tăşnad
     • 5000Tăşnad, condado de Satu Mare (Rumania
     ------------------------------
     Escritura 
     Escritura vinca
     • 3800: escritura vinca, escrita con pictogramas sin descifrar porque no existen textos literarios ni textos continuos 
     • 3800pictogramafigura que representa una palabra
      Tablilla
      Vincas
      ------------------------------
      Tracios 
      Tracia 
      • 2000: traciospueblo indoeuropeo balcánico 
      • 2000Tracia (Rumania
      -------------------------------
      Germanos

      Germanos
      • 800: germanospueblo germano oriental
      • 800: mar Negro (Rumania
      -------------------------------
      Escitas 
      Caballería escita / Ciencia militar
      • 700escitaspueblo indoeuropeo iranio (Rumania)
      Escitia / Irán 
      • 700: Escitia, región de Eurasia (Rusia, Irán)
      ------------------------------
      Tomis / Constanza
      Tomis
      • 650Tomiscolonia griega del mar Negro (región Dobruja)
      • 650Constanza (Rumania) 
      • 650griegospueblo indoeuropeo balcánico (Grecia)
      • 650: griegos carios de Asia MenorMileto (Turquía)
      ------------------------------
      Getas 
      Getas
      • 600: getaspueblo indoeuropeo balcánico 
      ------------------------------
      Persas 
      Persia
      • 522: persas, pueblo indoeuropeo iranio 
      ------------------------------
      Celtas
      La Tène
      ------------------------------
      Dacios
      Dacios
      • 350: daciospueblo indoeuropeo balcánico 
      ------------------------------
      Romanos 
      • 100Escitia Menor, nombre romano de la provinica de Rumania
      Agua
      Escitia Menor
      • 100: romanos, pueblo latino
      • 100Roma (Italia)
      ------------------------------
      Ovidio
      Ruta de Ovidio
      • 43Ovidio, poeta romano (43 a. C–17 d. C.)
      • 9: exilio de Ovidio en Constanza (9-17)
      ------------------------------
      Godos
      Godos
      • 220godos, pueblo germano oriental (Alemania)
      • 220: godos, mar Negro (Rumania
      • 220: invasión germana de la península de los Balcanes (Rumania)

      Invasiones bárbaras
      • 220: comiezan las invasiones bárbaras en Europa
      Tomis
      • 268: Tomis
      -------------------------------
      Constanza

       Constantino el Grande
       • 300Constantino el Grande, emperador romano (280–337)
       • 300Constanza, nuevo nombre de la ciudad
       -------------------------------
       Ostrogodos
       • 370ostrogodos, pueblo germano (Alemania)
       • 370: derrotados en Rumania por los hunos, pueblo mongol (Mongolia)
       -------------------------------
       Visigodos
       • 370visigodos, pueblo germano (Alemania)
       • 370: Peuce, delta del Danubio (Rumania
       • 370Alarico I, rey visigodo de Peuce (370–410)
       • 396: primer rey de los visigodos (396-410)
       • 396: arrasó el Imperio de Oriente (396-410)
       -------------------------------
       Vándalos
       • 400vándalos, pueblo germano (Alemania)
       • 400: comiezan a moverse hacia el occidente desde Dacia (Rumania
       -------------------------------
       Eslavos
       • 500-700: eslavos, pueblo indoeuropeo (Rumania)
       -------------------------------
       Hunos
       • 500-700: hunos, pueblo mongol 
       -------------------------------
       Avaros
       • 500-700: avaros
       -------------------------------
       Gépidos
       • 500-700: gépidos
       -------------------------------
       Enciclopedia 
       Diccionario universal / E-codices 
       • 860Salomón de Constanza, obispo alemán de Constanza (860–919)
       • 900Diccionario universal, enciclopedia latina en orden alfabético
       • 900: primer libro de Rumania 
       ------------------------------
       Gitanos
       • 1348gitanos, pueblo indoeuropeo, Bucarest (Rumania)
       • 1348primera ciudad de Europa del Este 
       ------------------------------
       Turcos
       • 1400: turcos, pueblo mongol 
       ------------------------------
       Biblioteca 
       ------------------------------
       Universidad 
       ------------------------------
       Bibliografía

       Cuéllar Moyano, F. Curso de rumano [en línea]. Bogotá: Español Internacional, 2018. Disponible en: http://espanolinternacional.blogspot.com/ [día de mes de 2018].

       Diccionario rumanohttps://dexonline.ro/.